Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. GENEL TANIM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Eksen Turistik İşletmeleri Anonim Şirketi (“Eksen” veya “Sortie”) tarafından, Kanun’un 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz; Barbaros Blv. Günaydın 1 Apt. No:157/A K:4 D:8 Balmumcu, Beşiktaş/İstanbul adresinde merkez adresi bulunan, Eksen Turistik İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Sortie; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; aşağıdaki tabloda ayrıntılarıyla birlikte verilmiş olmak ile birlikte Sortie tarafından sunulan başta yiyecek-içecek ve eğlence hizmeti olmak üzere diğer ürün ve hizmetlerden faydalandırabilmek amaçlarıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; sözlü, fiziki veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

İşbu Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

KİMLİK VERİSİ
Kimlik Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Ad SoyadKişinin KendisindenSortie tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak, Sortie tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi, Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi, Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi, Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi, Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi 6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İLETİŞİM VERİSİ
İletişim Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Adres E-posta adresi Telefon NoKişinin KendisindenSortie tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak, Sortie tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi, Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi, Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi, Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi, Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi 6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Kapalı Devre Kamera KayıtlarıKamera KaydıSortie binalarının güvenliğinin sağlanması, Sortie siz değerli müşterilerimizin güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi, Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi 6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
FİNANS VERİSİ
Finans Verisine Ait VerilerVerinin Elde Edilme YöntemiKişisel Verinin İşlenme Amacı
Hesap Bilgileri Fatura BilgileriKişinin KendisindenSortie tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak, Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi, Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi, Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi 6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Sortie tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Sortie tarafından e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon ve SMS kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Sortie merkezinin bulunduğu Barbaros Blv. Günaydın 1 Apt. No:157/A K:4 D:8 Balmumcu, Beşiktaş/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Sortieimize ait olan eksen@hs02.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Sortie’miz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda eksen@eksenistanbul.com e-posta adresi üzerinden Sortie’ye iletebilirsiniz.